A
Oxana Krutova, Pertti Koistinen & Tapio Nummi

Kaksin kaunihimpi? – Kahden palkansaajan malli työttömyysriskien puskurina

On yllättävää, miten vähän tiedämme siitä, miten kahden palkansaajan työssäkäyntimalli toimii käytännössä ja miten se puskuroi työttömyysriskejä.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja talousstrategia rakentuvat miesten ja naisten korkeaan työhön osallistumiseen, joka jatkuu yli koko työiän. Kahden palkansaajan työhön osallistumisen malli on tämän politiikan kulmakivi ja sitä perustellaan monin tekijöin, mutta siihen liittyy myös perusteltuja varauksia. Myönteisiä tekijöitä ovat muun […]

A
Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala.

Työmarkkinat koostuvat joustavista ihmisistä

Työmarkkinat ovat niin tärkeä ja olennainen osa yhteiskuntia ja ihmisten elämää, että sopimista ei voida ajatella kahdenväliseksi ostamiseksi ja myymiseksi.

Vastaamme tässä tekstissä Suomen Yrittäjien Janne Makkulan tällä foorumilla 4.1.2019 kirjoittamaan alustukseen Kolmikannan ylistys on vailla pohjaa. Mielestämme Makkula ei kyennyt esittämään kolmikannan hylkäämiseksi riittäviä perusteluita. Lisäksi hänen argumenttinsa perustuvat vääriin oletuksiin työmarkkinoiden luonteesta ja ”jäykkyydestä”. Erittelemme kirjoituksessamme työmarkkinoiden ”isoa […]

N
Tiina Heikkilä

Työelämän trendi on polarisaatio, ei yleinen prekarisaatio

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Tietokone on ihmisen apuväline myös tekoälyn aikana

Mitä itseoppiva tekoäly ja koneet tarkoittavat yhteiskunnalle ja työelämälle? – Tietokone on apuväline, vaikka sillä olisi jatkossa käytössään enemmän dataa kuin ihmisen aivojen on mahdollista käsitellä. Päätökset tekee lopulta ihminen. Teknologia voi kasvattaa tuottavuutta ja lisätä työviihtyvyttä jos sitä ei […]

A
Janne Makkula

Kolmikannan ylistys on vailla pohjaa

Työmarkkinat ovat Suomessa jäykät siksi, että työmarkkinajärjestelmä on keskitetty ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on vain vähän. Lisäksi työlainsäädäntö on monilta osin rajoittavampaa kuin muissa maissa.

Kirjoitus on vastaus Paul Jonker-Hoffrénin, Satu Ojalan ja Markku Sippolan Alustalla julkaistuun tekstiin Kolmikanta ei jäykistä työmarkkinoita. Tutkijoilta unohtunut iso kuva Tampereen yliopiston tutkijat Paul Jonker-Hoffrén, Satu Ojala ja Markku Sippola kirjoittavat alustuksessaan, että kolmikanta ei jäykistä työmarkkinoita, vaan luo […]

A
Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala.

Kolmikanta ei jäykistä työmarkkinoita

Työmarkkinasuhteiden kolmikannan oletettu ”kriisi” ja työmarkkinoiden ”jäykkyys” ovat usein julkisuudessa toistuvia väitteitä. Tyypillistä on, että työmarkkinoiden jäykkyyttä sen tarkemmin kuin kolmikannan kriisiäkään ei spesifioida. Tässä alustuksessa erittelemme Suomen hallituksen ja työmarkkinaosapuolten neuvotteluperinteen juuria suhteessa tämän hetken työmarkkinoiden joustoon. Työmarkkinoita ja […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Mitä teknologian jatkuva yleistyminen tarkoittaa työnteon autonomialle? 

Teknologian käyttäminen kapitalistisissa talousjärjestelmissä on Vidalin mukaan usein johtanut teknologian käyttötapoihin, jotka alentavat työntekijöiden autonomiaa, työprosessin kokonaisuuden tajua ja kaventavat taitoja. Teknologia ei ole syy työtahdin kiristymiselle, vaan sen avulla voi parantaa työprosesseja ja kasvattaa tuottavuutta. Sen käyttäminen ei automaattisesti […]

A
Helena Hirvonen

Lean haluaa koko potentiaalisi työpaikan käyttöön

Tutkijassa johtamisoppi herättää kysymyksiä mm. siitä, mikä hyvinvointityössä on hukkaa, tai kuinka leanin työkalut (post-it laput, askelmittarit) muokkaavat materian ja ihmisten välisiä suhteita, ja mikä […]

A
Petro Leinonen

Suomalaiset itsensä työllistäjät luokkatutkimuksen kohteena

Suurten yrittäjien vaatiessa palkkojen polkemista ja työajan pidentämistä pienyrittäjät tarvitsisivat mahdollisuuksia vähentää työtaakkojaan, ja mahdollisuuksia tulla toimeen vailla uhkana kummittelevaa velkakierrettä.” Alustus! Itsensä työllistäjät muodostavat ristiriitaisen […]