N
Tiina Heikkilä

Ilmastonmuutos on elinkeinoelämälle eksistentiaalinen uhka, jota se ei voi väistää

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Sosiaalityön haasteet: ilmastonmuutos, muuttoliikkeet ja digitalisaatio

  Miltä näyttää tulevaisuuden sosiaalityö? Mary Richmondin klassisen käsityksen mukaan sosiaalityössä on kysymys yksilön auttamisesta tilanteessaan. Miten yksilöiden tilanteiden reunaehdot ovat muuttuneet, ja ovatko sosiaalityön teoria ja tutkimus pysyneet muutoksessa mukana? Pakolaisuus on suuri haaste sosiaalityölle. Ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta, ja […]

A
Briitta Koskiaho

Ilmastonmuutos ja infektioriskit: haastetta myös yhteiskuntatieteilijöille

Jos uutta antibioottien veroista lääkintäkeinoa ei pian keksitä, olemme uudelleen vaaratilanteessa ilmastonmuutoksen levittäessä superbakteereja trooppisista olosuhteista myös muualle.

Ilmaston lämpeneminen maapallolla ja yhtä aikaa tapahtuva infektiosairastavuuden lisääntymisen uhka mietityttävät tällä hetkellä niin mikrobiologian tutkijoita, lääketieteilijöitä kuin kansainvälisiä järjestöjäkin. Mitä pitäisi tehdä ja kuinka nopeasti, miten muutosuhka kohtaa eri maanosat ja niiden ihmiset, eliöt ja luonto kokonaisuudessaan? Yhä useammat […]

A
Henri Wiman

Kasvuriippuvuudet vaikeuttavat kestävän yhteiskunnan rakentamista

Eri talouden instituutiot ovat riippuvaisia päättymättömästä tuotannon ja kulutuksen kasvusta. Tällaiset järjestelmät pitää tunnistaa ja korvata osana kestävyyteen tähtääviä uudistuksia.

Ylikulutus luo kestämätöntä painetta maailman biofyysisiin järjestelmiin. Kulutuksen taso kuitenkin jatkaa nousuaan. Yhteiskuntatutkimuksen onkin syytä osallistua ekologisten kriisien pysäyttämiseen tunnistamalla ylikulutusta ajavia rakenteita ja esittämällä niille vaihtoehtoja. Ekologisen taloustieteen puolella huomio kiinnittyy usein talouskasvun ja ympäristöhaittojen tiiviiseen korrelaatioon sekä kasvuriippuvuudesta […]

A
Satu Ranta-Tyrkkö

Tulevat ilmastot ja sosiaalityön etiikka

Toiveikkuuden kannattelu on tärkeää vaikeissakin oloissa, sillä toimiakseen toisin ihmisten on kyettävä uskomaan, että muutos on mahdollinen.

Sosiaalityössä olisi kiireesti terävöitettävä tilallisesti ja ajallisesti kaukaisia toisia koskevaa etiikka, jotta ala kykenisi nykyistä paremmin reagoimaan globaaleihin tai ajan myötä kumuloituviin uhkiin ja niiden aiheuttamaan haavoittuvuuteen. Erityisen ajankohtaiseksi asian tekee ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, joka lisää jo nyt (noin +1⁰ […]

A
Heta Heiskanen

Kun ilmastopolitiikka ei riitä, soita lakimiehelle

Millaista vastuuta yleinen eri valtioiden ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisyn laiminlyöminen voi yksittäistapauksen yhteydessä perustellusti synnyttää, on kysymys, jota on tällä hetkellä vaikea ennakoida. Jos yhdessä oikeustapauksessa linjataan vastuu kaikille 47 sopijaosapuolelle, syntyykö tapauksessa ennakkotapaus, jonka jälkeen kaikissa ilmastonmuutosta koskevissa tapauksissa vastuu jaetaan?

Alustus! Ilmastonmuutos on vakava uhka niin ympäristölle kuin ihmisoikeuksien toteutumiselle. YK on toistuvasti katsonut, että ilmastonmuutos vaarantaa keskeisimpien ihmisoikeuksien toteutumisen. Ilmastopolitiikka on silti ollut eräänlainen kompromissien kompromissi. Sitovissa ilmastosopimuksessa päästötavoitteiden tasoa on pitänyt laskea, jotta sitova sopimus on ylipäänsä saatu aikaiseksi. […]

N
Tiina Heikkilä

Ekologiset argumentit vakiintuivat ilmastokeskustelun lähtökohdaksi, kun tieteellinen konsensus vahvistui

N
Tiina Heikkilä

Epidemologi Barbara Schumann: Ilmasto luo yhä elämän reunaehdot, mutta yhteiskunnat eivät ole sään armoilla

A
Lauri Lahikainen

Ilmastonmuutosta ei pidä tarkastella yksilöiden aikaansaannoksena, vaan yhteiskuntarakenteellisena ongelmana

Ajattelua, tutkimista tai moraalista ja poliittistakin järkeilyä ei pidä lopettaa siihen pisteeseen, että todetaan asioiden olevan kovin monimutkaisia.

Teksti perustuu Lauri Lahikaisen lektioon. Alustus! Suomessa ajatellaan helposti edelleen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jossain muualla, tulevaisuudessa ja muissa maanosissa, ja että ilmastonmuutoksen hillintää koskeviin toimenpiteisiin eivät suomalaiset juuri pysty vaikuttamaan. Kuitenkin suomalaisten hiilijalanjälki on Euroopan keskitasoa korkeampi, suomalaista teknologiaa […]

N
Tiina Heikkilä

Saako ilmastonmuutoksella pelotella, kysyy Ville Lähde niin & näin-lehden tuoreessa numerossa

LATAA LISÄÄ